General Chairs

Yirong Wu (AIR,CAS)   Zhizhang Chen (Dal U/FZU)   Wenshan Chen (STUST)

General Co-Chair

Wenxin Liu (AIR, CAS)    Yuehe Ge (Fuzhou U./Huaqiao U.)      Mingdian Wu (PUST)  

Advisory Committee Chairs

Dau-Chyrh Chang (Lorom Group)   Qing-Xin Chu (SCUT)     Chi-Hou Chan (City U.)  

Kwai Man Luk (City U.)                      Quan Xue   (SCUT)         Li-Xin Guo (Xidian U.)   

Wen-Shan Chen   (STUST)                Wenhua Yu (JSNU)        Yi-Chang Cheng (Vanung U.)   

TPC Chairs

Zhiqiang Zhang(AIR, CAS)                Tie-song Zhao  (Fuzhou U.)   

Lei Zhao (CUMT)                            Dazhi Ding(NJUST)

TPC Co-Chairs

Ziran Zhao(THU)                    Weidong Hu  (BIT)          Xiaodong Wang (SRTC)  

Honglang Li(NCNST)             Shaoqiu Xiao(SYSU)        Cunjun Ruan(BUAA)  

Zhaoyun Duan(UESTC)          Chaohai Du(PKU)           Wenmei Zhang(SXU)  

Weihao Liu (NUAA)                Hexiu Xu(AFEU)              Qiang Ren(BUAA)  

Yuanguo Zhou(XJTU)            Xuehui Guan(ECJTU)       Hai-feng Zheng(Fuzhou U.)  

Zhi-Feng Chen(Fuzhou U.)    Gang Wang (AIR,CAS)    Xiaoxia Wang (AIR,CAS)   

Haibing Ding(AIR,CAS)         Haiwen Liu(XJTU)                  Yaxin Zhang(UESTC)

Publicity Chairs

Li-qin Huang, Fuzhou U.

Registration Chairs

Yue-ming Gao (Fuzhou U.)

Financial Chair

Chao Zhao (AIR,CAS)

Local Organizing Chairs

Li-qin Huang (Fuzhou U.)     Zhi-meng Xu (Fuzhou U.)      Shao-hua Zheng (Fuzhou U.)

Secretariat

Xin Guo (AIR,CAS)